Εμπορικό Δίκαιο


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομική Κάλυψη επιχειρήσεων διαφόρων Κλάδων Βιομηχανίας: Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών, Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), Ξενοδοχείας,  Μεταλλουργίας και Τροφίμων.

Προσαρμοσμένες εταιρικές δομές για συγκεκριμένα έργα βάσει του εκάστοτε επιχειρηματικού σχεδιασμού (κεφάλαια, συντονισμός εταιρειών, ταμειακές ροές κλπ).

Παροχή νομικών συμβουλών επί εταιρικών δομών ανάπτυξης σε επίπεδο αυτοτελών εταιρειών (stand-alone) και Ομίλων εταιρειών βάσει και των κανόνων ΟΟΣΑ.

Εμπορικές συμβάσεις μεταξύ εθνικών και πολυεθνικών εταιρειών, σε επιχειρησιακά και εταιρικά ζητήματα επί διαφόρων Κλάδων βιομηχανίας (Διεθνών μεταφορών, Καυσίμων, colabelling, Αδειών χρήσεων βιομηχανικής ιδιοκτησίας / licensing,  Διανομής, Αδειών Χρήσεως λογισμικού ΙPs, Δικαιπόχρησης – Franchise)

Διασυνοριακή Εταιρική Λειτουργία (εγκαταστάσεις, συμβάσεις & συναλλαγές) με ίδρυση, ενσωμάτωση και λειτουργία νομικών οντοτήτων & Υποκαταστημάτων εντός Ελλάδας & ΕΕ.

Εταιρικοί Μετασχηματισμοί: συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, μετατροπές εταιριών σε άλλες νομικές μορφές.

Εταιρική γραμματεία : πρακτικά Δ.Σ., πρακτικά Γ.Σ., Συνελεύσεις Εταιριών, Συνελεύσεις διαχειριστών, κλπ.