Τραπεζικό Δίκαιο


ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παροχή νομικών συμβουλών επί τραπεζικών θεμάτων σε επίπεδο εταιρειών και Ομίλων Αναδιαρθρώσεις απλών και κοινοπρακτικών δανειακών συμβάσεων σε συνεργασία με CFOs Εκδόσεις Ομολογιακών Δανείων – Κοινών και Μετατρέψιμων.

Αναδιατάξεις προγραμμάτων δανειακών συμβάσεων (Reprofiling)