Όροι Χρήσης

 

 

Όροι χρήσης

Ο παρών ιστότοπος λειτουργεί από το «Δικηγορικό Γραφείο Βαΐας Κ. Τατσίδου και Συνεργατών», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους χρήσης. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους πριν περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να τους ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς ενδέχεται να μεταβληθούν.

Περιορισμός Ευθύνης

Ο παρών ιστότοπος περιέχει γενικές πληροφορίες επί νομικών ζητημάτων και επί της κείμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας και αποσκοπεί στην γνωριμία του Δικηγορικού Γραφείου με το ευρύτερο κοινό. Η πρόσβαση και η περιήγηση στον ιστότοπο δεν δημιουργεί με κανέναν τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σχέση εντολής του επισκέπτη με το ως άνω Δικηγορικό Γραφείο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής, η οποία προκύπτει και αποδεικνύεται από σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δικηγόρου και εντολέα, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμα και αυτό του όρκου.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Το Δικηγορικό μας Γραφείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία βασιζόμενος στις πληροφορίες και εν γένει στο περιεχόμενο που αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο. Για εξατομικευμένες απαντήσεις επί νομικών ζητημάτων, ο επισκέπτης δέον να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς ή σε δικηγόρο.

Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Σε τέτοια περίπτωση, ενδέχεται οι σελίδες και το περιεχόμενο ενδέχεται να υπόκεινται σε τεχνικές αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και αναθεωρήσεις. Επίσης, μολονότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο ιστότοπος δεν περιέχει κακόβουλο λογισμικό.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο ιστότοπος και το περιεχόμενο αυτού αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών, διαχειριστών και συνεργατών του «Δικηγορικού Γραφείου Βαΐας Κ. Τατσίδου και Συνεργατών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των βάσεων δεδομένων, σχεδίων, φωτογραφιών, άρθρων, βίντεο, σχεδιασμού, τρόπου παρουσίασης, εικονιδίων και όλων των αρχείων του, καθώς και του πηγαίου κώδικα, συνιστούν προστατευόμενα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε χρήση τους χωρίς την άδεια των δικαιούχων, πέραν της ρητά επιτρεπόμενης βάσει των παρόντων όρων, απαγορεύεται πλήρως. Η αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση με οποιοδήποτε τρόπο, επεξεργασία και εν γένει κάθε πράξη που εμπίπτει στο απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα επί του περιεχομένου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και των λοιπών δεδομένων, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη άδειά μας.

Στον ιστότοπο εμφανίζονται σήματα, διακριτικοί τίτλοι και διακριτικά γνωρίσματα τα οποία αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ή προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα των διαχειριστών του ή τρίτων. Κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων που πηγάζουν από τα παραπάνω σήματα, και ιδίως η χωρίς άδεια αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση και χρήση τους στις συναλλαγές, απαγορεύεται και επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

Απαγορεύεται ρητά η παρέμβαση με τεχνικό ή άλλο μέσο επί του ιστότοπου από τους χρήστες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η χρήση κακόβουλου λογισμικού με σκοπό την εξαγωγή ή την αντιγραφή δεδομένων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου, καθώς και κάθε παρέμβαση που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή της, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτών, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.