Επενδύσεις


ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Due Due Diligence Reports για εταιρείες υπό συγχώνευση ή / και εξαγορά.

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές  εταιρειών (M&As) Εταιρικές Αναδιαρθρώσεις μετά από εξαγορά (Corporate Restructuring)

Εξυγιάνσεις εταιρειών εν λειτουργία (ΑΜΚ, Debt to equity swaps, ΜΟΔ & συνδυασμοί αυτών)

Επενδύσεις ανάπτυξης ακινήτων (Real Estate Development)

Τήρηση διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης έναντι Αρχών & Τραπεζών (compliance)